Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

Подход за устойчивост

 

Кока-Кола ХБК България е един от най-големите производители на безалкохолни напитки в страната и притежава изключителното право да бутилира продукти с търговските марки на The Coca‑Cola Company.

Наше морално задължение е да бъдем сериозен инвеститор с отговорни търговски практики, предпочитан работодател и компания, която се грижи за околната среда и която винаги взема под внимание интересите на обществото. Ние, целият екип на Кока-Кола ХБК България, се гордеем с името си. То е синоним на уникален продукт, както и на динамична компания.


Управление на водните ресурси

Водата е основна суровина за нашите напитки и затова ние сме ангажирани да използваме и управляваме ефективно водните ресурси, които са пряко свързани с нашите производствени центрове, но също така да опазваме целия водосбор на реките, влажните зони и значимите зони в районите на нашите заводи. Пестим използването на вода, пречистваме отпадните води, преди да ги върнем обратно в природата, и прилагаме изискванията на международен стандарт за управление на водните ресурси (AWS – Alliance for Water Stewardship). Компанията е ангажирана да минимизира въздействието от дейността си, като използва разумно водата и гарантира, че отпадните води са пречистени до нива, които отговарят на законовите изисквания. Оценяваме бъдещите наличности на води и работим за намаляване на екологичните и социални ефекти, свързани с използването ѝ в нашите дейности. Ангажираме общностите за повишаване на осведомеността и защитата на водните ресурси чрез местни и международни програми за партньорство. Компанията активно участва в разработването на стандарти и политики за вода в партньорство с ключови заинтересовани страни, както и споделя и насърчава добри практики за управление на водата.

BG_Roles_Sustainable_Management BG_Roles_Sustainable_Management

Чрез намаляване на количеството вода, енергия и опаковъчен материал, използвани при производството на всяка напитка, ние добавяме стойност към нашия бизнес. Правим всичко това, като намаляваме разходите си в краткосрочен план, както и рисковете за дългосрочното развитие и растеж на нашия бизнес. Проектите, които създаваме, ни помагат да бъдем сред лидерите в тази област и да накараме служителите си да се гордеят с работата си в Кока-Кола ХБК България. 

a a
s s

Нашата бизнес стратегия и основните ценности отразяват критичното значение за създаването на споделена стойност за служителите, потребителите, клиентите и общностите. За да се постигне това, устойчивото развитие трябва да бъде в основата на нашия бизнес. В нашата компания отговорното поведение и устойчивото развитие не завършват с производството на бутилка Кока-Кола, а се разпространяват в цялата верига - от производителите на суровини до доставчиците, до крайния потребител и обществото като цяло. Нашата цел е да създадем стойност за всеки потребител и да бъдем носител на положителната промяна, както в обществото, така и в целия свят.

Подходът ни за устойчивост се превръща в конкретни ангажименти, които се стремим да постигнем до 2020 г. или, дори, по-рано.

За да изградим доверие в нашите общности, ние в Кока-Кола ХБК разбираме значението на цялостна рамка за управление, която намалява риска в цялостната ни верига. Където е възможно, това прави извличането на ползите от това, че сме част от Системата на Кока-Кола.

Ние се ангажираме със силно корпоративно управление и лидерство, както и с прозрачност при даването на информация. Ние редовно докладваме за нашия напредък в съответствие с нашите амбициозни стратегии и дългосрочни цели.

 

Научете повече:


Значими теми

Ние идентифицираме и се фокусираме върху темите, които имат най-голямо влияние върху нашия бизнес и са най-важни за нашите заинтересовани страни.

Основните теми включват: нашата репутация и способност да създават стойност в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Ние в Кока-Кола ХБК се стремим да разберем и да разгледаме темите с най-голямо въздействие върху нашия бизнес и нашите общности. Винаги се стремим да подобрим нашия подход за определяне на най-важните от тези рискове и въздействия и да докладваме за нашия подход и напредък за значимите за нас теми по прозрачен начин.

Процесът по идентификация на значимите теми осигурява поглед върху нашата бизнес стратегия, като гарантира, че нашата интегрирана и устойчива отчетност е адекватна.

 

Ние идентифицираме и приоритизираме значимите теми, отнасящи се до нашия бизнес

За да идентифицираме значимите теми за бизнеса ни, наблюдаваме външните тенденции и как те влияят на способността ни да развиваме устойчиво нашия бизнес.

Ние даваме приоритет на тези теми въз основа на тяхната относителна важност за нашия бизнес и за обществото като цяло, като картографираме най-важните въпроси на годишна база в нашата матрица на същественост.

Нашият систематичен процес на оценка на значимостта ни помага да дадем приоритет на темите в съответствие с Глобалните инициативи за отчитане Г4 Указания за отчитане на устойчивостта.

Колко съществен е проблемът за бизнеса, зависи от това как се отнася той до него:

 • Нашата цел, мисия и бизнес стратегия;
 • Марките, които произвеждаме и продаваме;
 • Въздействието на нашите дейности върху икономиките, околната среда и обществото в 28-те държави, в които работим;
 • Значението на проблема за нашите заинтересовани страни;
 • Степента, в която можем да повлияем на проблема като компания.

 

Учим се от нашите партньори

Разбирането на нуждите и интересите на нашите заинтересовани страни - включително нашите партньори, клиенти, доставчици и членове на общността и служители - ни помага да дадем приоритет на нашите значими теми. Това на свой ред ни помага да разработим устойчиви бизнес стратегии, които да ни позволят да създадем стойност в дългосрочен план.

Активно търсим мненията и интересите на нашите партньори чрез:

 • Организиране на форуми на заинтересованите страни;
 • Интервюиране на ключови ръководители на вътрешни решения и външни партньори;
 • Ангажиране с външни заинтересовани страни на регулярна база;
 • Наблюдавайки над 300 наши лидери от всяка функция, страна и група, както и над 360 външни заинтересовани страни, номинирани от нашите 28 пазара и корпоративния офис на компанията;
 • Като се има предвид списъка със значимите теми на The Coca‑Cola Company и други компании за бутилирани напитки, както и други компании за храни и напитки;
 • Слушане на отзиви от нашия Форум за рискови групи.

Управление на значимостта 

За да се гарантира добро управление, Комитетът за социална отговорност на Съвета на директорите и Управителният комитет за устойчивост, който се състои от основни експерти по въпросите и вземащи решения, редовно преразглеждат нашите приоритети в светлината на променящите се темии очаквания.

Преглеждаме нашите значими теми на годишна база, за да сме сигурни, че винаги отразяваме нови прозрения от бизнеса и от нашите партньори.

 

Файлове за изтегляне


Ангажиране на заинтересованите страни

Считаме, че за да бъдем успешни и полезни, трябва да вземем под внимание мнението на всички заинтересовани страни и да отговаряме на техните нужди.

Нашата цел е да създадем обща стойност по цялата ни верига - да се грижим за нашите служители, чрез партньорство с нашите клиенти и доставчици, да задоволяваме нуждите на нашите потребители и да развиваме общността в България. Ние редовно комуникираме с ключовите заинтересовани страни, за да можем по-добре да разберем техните нужди и начините, по които можем да си сътрудничим.

Stakeholder group How we engage
Shareholders and analysts Annual General Meetings, quarterly roadshows and results briefings, webcasts, ongoing dialogue with analysts and investors
Employees Sustainable engagement and values index surveys, quarterly CEO management calls, Annual Leadership Conference, employee communications channels such as intranet and internal social media, individual development plans, internal communications campaigns, community and active lifestyle projects, volunteerism, Employee Works Council, whistleblower hotline
Customers Regular visits, dedicated account teams, joint business planning, joint value creation initiatives, customer care centres, customer satisfaction surveys
Consumers Consumer hotlines, local websites, plant tours, research, surveys, focus groups
Suppliers Joint value creation initiatives, annual supplier conference, sustainable sourcing, Supplier Guiding Principles, packaging associations, whistleblower hotline
Governments and regulatory authorities Recycling and recovery initiatives, EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health, foreign investment advisory councils, chambers of commerce
Non-governmental and intergovernmental organisations (NGOs and iGOs) Dialogue, policy work, partnerships on common issues, memberships of business and industry associations
Communities Plant visits, community meetings, partnerships on common issues, sponsorship activities, lectures at universities
The Coca‑Cola Company Day-to-day interaction as business partners, joint projects, joint business planning, functional groups on strategic issues, ‘Top-to-Top’ senior management

 


Системи и стандарти

Ние се стремим да управляваме нашия бизнес по начин, който е етичен, отговорен и устойчив, като приемаме водещи системи и стандарти за управление, които да ни помогнат да подобряваме постоянно нашите процеси и резултати.

Кока-Кола ХБК България сертифицира своите производствени центрове и складове в съответствие с международните стандарти за:

 • Управление на качеството (ISO 9001)
 • Безопасност на храните (ISO 22000)
 • Околна среда (ISO 14001)
 • Здраве и безопасност при работа (OHSAS 18001)
a a

Нашата система за управление обхваща изискванията на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) и Системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP). Всички напитки, произведени от Кока-Кола ХБК България отговарят на държавните стандарти за качество и безопасност на храните, както и на световните стандарти на The Coca‑Cola Company. Също така се ръководим от нашия Кодекс за бизнес поведение, който определя стандартите за бизнес поведение, към които са обвързани всички служители. Служителите могат да съобщават за нарушения на кодекса поверително чрез специална телефонна линия и по имейл.


Оценки за устойчивост

Кока-Кола ХБК се оценява според редица основни показатели за устойчивост, включително индексите за устойчивост на Dow Jones (DJSI), CDP и FTSE4Good.

Ние в Кока-Кола ХБК се ангажираме да бъдем в челните редици на устойчивата практика и производителност в производството на напитки. 

5_1-djsi-main 5_1-djsi-main

Индекс за устойчивост - Дау Джоунс (DJSI)

Кока-Кола ХБК е водещият световен лидер в индустрията за напитки, който за четвърта години подред се намира на топ позиция според световния индекс за устойчивост - Dow Jones World в категория за производство на "Напитки" за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017г. Ние сме включени в класациите на DJSI всяка година от 2008 г. насам. Стартирала през 1999 г., DJSI се счита за глобален критерий за корпоративна устойчивост.

Повече за индексите за устойчивост на Dow Jones

RobecoSAM

Кока-Кола ХБК е обявена за лидер в индустрията - най-добре представящата се компания в сектора на напитките - и отличава златната класа в годишната оценка на корпоративната устойчивост на RobecoSAM. RobecoSAM е специалист по инвестиране в устойчиво развитие. Корпоративната оценка за устойчивост се фокусира върху финансово проучване на значимите за компаниите теми, които оказват влияние върху основните двигатели на корпоративната стойност. 

Повече за RobecoSAM

5_2-robecosam_sustawardleader_rgb_1200x675 5_2-robecosam_sustawardleader_rgb_1200x675
5_3-ftse4good 5_3-ftse4good

FTSE4Good

Кока-Кола ХБК е постоянно регистрирана на индекса FTSE4Good от 2001 г. насам. Тази поредица от индекси е предназначена да измерва резултатите на компаниите, регистрирани на Лондонската фондова борса, които демонстрират силни практики в областта на околната среда, социалната политика и управлението (ESG).

Повече за FTSE4Good

Vigeo

Vigeo оценява Кока-Кола ХБК от 2004 г. насам; през 2015 г. ние също бяхме съставна част на индекса Vigeo Europe Top 120. Групата Vigeo предоставя анализ на мениджърите на активи, оценявайки резултатите на компаниите в областта на устойчивото развитие и социалната отговорност.

Повече за Vigeo

5_4-vigeo 5_4-vigeo
5_5-cdp 5_5-cdp

Carbon Disclosure Project (CDP) Indices

През 2015 г. CDP връчи на Кока-Кола ХБК оценка B. CDP е глобална организация с нестопанска цел, която предоставя система за оповестяване на природния капитал, чрез която компаниите отчитат, управляват и споделят важна информация за околната среда.

Повече за CDP

Forum ETHIBEL

Ние сме включени в Инвестиционния регистър на Ethibel от 2007 г. досега. Forum ETHIBEL е независима агенция, която съветва банки и брокери за социално отговорни инвестиции, преглеждайки компании по целия свят по отношение на техните икономически, социални и екологични постижения. ETHIBEL търси компании, които са тенденции за социално отговорно предприемачество в своя сектор и регион.

Повече за Forum ETHIBEL

5_6-ethibel 5_6-ethibel
5_7-ecpi 5_7-ecpi

ECPI

Кока-Кола ХБК е съставна част от индексите на ECPI от 2010 г. насам. ECPI е водеща рейтингова и индексна компания, която е посветена на изследванията ESG (екологични, социални и управленски) от 1997 г. насам.

Повече за ECPI

MSCI ESG research

Кока-Кола ХБГ АД има най-високата оценка за Оценка на нематериалната стойност (IVA), рейтинг AAA и се нарежда в топ 18% в индустрията.

MSCI Inc. предоставя инструменти за подкрепа на инвестиционните решения на инвеститорите в световен мащаб, включително индекси, данни от ESG и проучвания.

Повече за MSCI

5_8-msci 5_8-msci