Политиката за санкции

Политики

Политиката за санкции

Резюме на Политиката Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани („ККХБК“ или „Компанията“) ще спазва всички закони, подзаконови разпоредби, ембарго или ограничителни мерки, свързани с икономически санкции (Санкции), на които са приложими спрямо Компанията. ККХБК ще поддържа ефективни мерки, за да осигури спазването на и осведомеността за своите задължения, свързани със Санкциите.

За да приложим настоящата Политика, приехме и ще поддържаме процедура за скрининг. Процедурата определя основните стъпки и принципи за осигуряване спазването на приложимите Санкции. Неспазването на Санкциите може да доведе до тежки граждански и наказателни санкции, както за нашия бизнес, така и за отделни служители, членове на ръководния персонал и директори, както и значителни вреди за репутацията на ККХБК.

Неспазването на настоящата Политика е сериозен проблем, който може да доведе до дисциплинарни мерки, до и включително уволнение. Нарушенията на Санкциите могат да имат и правни последици за засегнатите лица, включително тежки парични глоби и лишаване от свобода. Служителите следва да докладват за всяко предполагаемо нарушение на настоящата Политика или възможно най-скоро на служителят по етика и съответствие за по-нататъшни указания, или чрез нашата „SpeakUp!“ линия.