Околна среда

Ние имаме отговорност за обществото, околната среда и света около нас. Това е част от нашето ДНК, заедно с нашия стремеж към устойчиво развитие, който създава стойност за бизнеса и обществото

Ние непрекъснато се стремим да намалим количеството вода и електричество, използвани в нашето производство и да увеличим процента на рециклиране на отпадъците. Също така осъществяваме инициативата "Моят зелен град", която има за цел да направи околната среда по-екологична и по-приятна за всички.

Моят зелен град

Моят зелен град, инициативата с нашите партньори от Екопак България, се провежда ежегодно от десет години насам. Чрез работата на нашите организации, кампанията непрекъснато разширява обхвата си, като винаги се фокусира върху реалните нужди за опазване на природата в България.

През 2017 г. "Моят зелен град" се фокусира върху залесяването на различни райони в цяла България, както и върху обучението на деца и възрастни за това как да се държат по начин, който подпомага за опазването на околната среда.  

Ние съсредоточаваме нашите усилията в няколко области, свързани с нашия бизнес:

  • Опазване на водните ресурси 

  • Енергия и изменение на климата

  • Опаковане и рециклиране

Опазване на водните ресурси

Водата е от съществено значение за Кока-Кола ХБК България, тъй като тя е основна съставка на нашите продукти. Съответно, компанията е особено внимателна и отговорна при използването на този най-ценен природен ресурс. Кока-Кола ХБК България инвестира в научни изследвания, мониторинг и прогнозиране на водните ресурси, особено в районите, където се намират нашите производствени центрове.

Енергия и изменение на климата

Компанията предприема мерки за управление на рисковете, свързани с изменението на климата. Ние се съсредоточаваме върху подобряването на енергийната ефективност в нашите производствени мощности, инвестициите в по-чисти източници на енергия, намаляването на емисиите през целия жизнен цикъл на продукта, насърчаването на информираността и инициативите за енергийна ефективност и предприемане на действия към справяне с климатичните промени. 

Опаковане и рециклиране 

Опаковката е незаменима, когато става дума за осигуряване на висококачествени продукти на потребителите и защита на тези продукти от замърсяване. Опаковъчните материали обаче имат тежък екологичен отпечатък. Съответно ние оценяваме тези въздействия и работим за смекчаването им във всяка фаза на жизнения цикъл, от производството до безопасното им унищожаване и рециклиране.

Ние намалихме теглото на PET бутилките на минерална вода "Банкя":

  • 0.5 l. PET - предишната бутилка от 12,1 грама беше заменена с туист PlantBotttle бутилка, намаляващ теглото до 10,3 грама през 2016 г.
  • 0.75 l. PET — от 22 g до 17.2 g през 2017 г.