ПОЛИТИКА ЗА ОТВОД

Политики

Политика за отвод

Това е нашата Политика за отвод.

Coca Cola Hellenic Bottling Company и нейните дъщерни дружества (наричани заедно „CCHBC“ или „Компанията“ ) се ангажират с пълното спазване на всички закони и разпоредби, приложими за извършването на тяхната дейност, включително всички закони за икономически санкции, разпоредби, ембарго или ограничителни мерки ( „Санкции“ ). Политика на компанията е, че CCHBC и нейните дъщерни дружества, както и нейните служители, трябва да спазват всички санкции, приложими за тях, и не могат да участват в никакъв бизнес, който би могъл да наруши приложимите санкции (тук позоваването на „забранена транзакция“ означава транзакция, която би била в нарушение на приложимите санкции). Ръководството на CCHBC насочва всички служители на Компанията, участващ в международни бизнес транзакции, да разбира основните елементи на такива приложими закони и да ги спазва по всяко време . Спазването на тези приложими закони е критичен компонент от репутацията и успеха на Компанията. 

Компанията приема спазването на тези закони много сериозно и е приела тази Политика за отказ („Политика“ ) и други политики, като например Политиката за санкции. Целият персонал на Компанията, включително всички служители, директори и служители на CCHBC, както и служители на всяко дружество, контролирано или управлявано от Компанията, трябва да прегледа и да се запознае с тази Политика. Последната версия на тази Политика е достъпна в интранет мрежата на Компанията и на уебсайта www.coca-colahellenic.com

Нарушенията на приложимите закони и разпоредби могат да доведат до тежки наказателни и граждански санкции, наложени срещу Компанията, както и срещу физически лица. Наказанията могат да включват значителни глоби и лишаване от свобода за отделни лица. Освен това бизнес операциите на Компанията могат да бъдат нарушени и репутацията ѝ сред доставчици, клиенти и широката общественост може да бъде увредена. Компанията може да наложи дисциплинарни мерки, включително уволнение, на служители, които нарушават приложимите закони или тази Политика.

Всеки служител, който узнае за каквито и да било търговски отношения или сделка, които могат да нарушат приложим закон или тази Политика, трябва да докладва на юриста в съответния правен отдел на Компанията („Служител по етика и съответствие “) възможно най-скоро за допълнителни насоки или чрез нашата Speak-Up! линия.

Ако имате въпроси относно тази Политика, моля, свържете се с вашия мениджър или, алтернативно, с вашия Служител по етика и съответствие.