Български Червен Кръст

Български Червен Кръст

Националните общности на Червения кръст действат като допълнителни услуги на обществените органи, на територията на различни региони в хуманитарната област и предоставят редица услуги, включително помощ при бедствия, здравни и социални програми, както и помощ за хората, засегнати от войната. Заедно Националните общности, те имат 97 милиона членове и доброволци и 300 000 служители, като всяка година подпомагат около 233 милиона бенефициенти.

Моралният кодекс на движението и етика му са намерили израз в неговите седем Основни принципа. Те представляват същността и основата на движението, вдъхновяват неговите дейности и обединяват националните общности. 
Основни принципи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец:

 • Хуманност
  Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, породено от желанието да се осигури помощ на ранените на бойното поле, без дискриминация, се стреми, в международен и национален мащаб, да предотвратява и облекчава човешкото страдание, където и да се намира то. Неговата цел е да опазва живота и здравето и да гарантира зачитането на всяко човешко същество. То насърчава взаимното разбирателство, приятелството, сътрудничеството и продължителния мир сред всички хора. 
 • Безпристрастност
  Движението не създава дискриминация по отношение на националността, расата, религиозните убеждения, класовите или политическите възгледи. Стреми се да облекчи страданията на отделните хора, да се ръководи единствено от техните нужди и да отдаде приоритет на най-неотложните случаи на бедствие. 
 • Неутралност
  За да продължи да се радва на доверието на всички, Движението не може да се противопоставя на военни действия или да се ангажира по всяко време с противоречия от политически, расов, религиозен или идеологически характер. 
 • Независимост
  Движението е независимо. Докато Националните общности, представляват помощни средства в хуманитарните служби на техните правителства и са подчинени на законите на съответните страни, те трябва винаги да запазят своята автономия, така че да могат по всяко време да действат в съответствие с принципите на Движението. 
 • Доброволческа служба
  Това е доброволческо движение за помощ и подкрепа, което по никакъв начин не се подтиква от стремеж към печалба. 
 • Единство
  В една страна може да има само един Червен кръст или едно общество на Червения полумесец. То трябва да е отворено за всички. То трябва да извършва своята хуманитарна дейност на цялата си територия. 
 • Универсалност
  Международното движение “Червен кръст” и “Червен полумесец”, в което всички общества имат еднакъв статут и споделят еднакви отговорности и задължения в подпомагането си, е световно.

 

Вижте още: