Нашите хора

Проект BG05M9OP001-1.008- 1963-C01 „Добри и безопасни условия на труд в «Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България» АД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

cc_eu cc_eu

На 23.08.2017 г. успешно стартира изпълнението на проект „Добри и безопасни условия на труд в «Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България» АД“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1963-C01 на процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

"Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България» АД ("ККХБКБ" АД) е дружество, специализирано в производството, продажбата, дистрибуцията и маркетинга на напитки, включително плодови сокове, вода, безалкохолни напитки и др. и на опаковъчни материали за напитки и е работодател на 1046 души.

Общата цел на проекта е: "Да се подобри работната среда в "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България» АД посредством осигуряването на добри и безопасни условия на труд и да се насърчи географската мобилност на работната сила, водещи до подобряване качеството на работните места, повишаване на производителността на труда в предприятието и нивата на устойчива заетост." Общата проектна цел ще бъде постигната посредством ефективна комбинация от мерки, свързани с осигуряване на организиран транспорт до и от работното място; осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, в.т.ч. осигуряване на средства за колективна защита, закупуване на ЛПС и специално работно облекло, свързани с подобряване на професионалния и здравния статус на заетите.

Конкретните специфични цели (СЦ), посредством които ще бъде постигната общата цел, са:

 • СЦ1: Да се насърчи географската мобилност, да се повишат нивата на устойчива заетост и да се запазят работните места посредством осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в предприятието лица;
 • СЦ 2: Да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд, да се подобри професионалният и здравният статус на работниците и служителите посредством закупуване на ЛПС и СРО и осигуряване на система за колективна защита;
 • СЦ 3: Да се осигури ефективно и законосъобразно управление на проекта и да се реализират мерки за информация и комуникация.

В следствие на проектната реализация се предвиждат следните резултати:

 • Осигурен организиран собствен транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в "ККХБКБ" АД лица за период до 12 месеца - пряко свързан с постигане на СЦ 1;
 • Закупени ЛПС и СРО и осигурена система за колективна защита (СКЗ) при работа на височина - пряко свързан с постигане на СЦ 2;
 • Осигурено ефективно и законосъобразно управление и реализирани мерки за информация и комуникация - във връзка със СЦ 3.

В рамките на проектното предложение са планирани за реализация следните дейности:

 • Дейности 1 и 2: Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заети в предприятието лица, за период до 12 месеца с резултат - Осигурен организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в "ККХБКБ" АД гр. Банкя, гр. Костинброд и с. Марково лица за период до 12 месеца (разделена на 2 части: част 1 и част 2).
 • Дейност 3: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите - в рамките на която е планирано закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
 • Дейност 4: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите - в рамките на която е планирано осигуряване на КСЗ.
 • Дейност 5: Организация и управление на проекта с резултат обезпечена ефективна организация на изпълнението на проекта.
 • Дейност 6: Информиране и публичност, в резултат на която ще бъдат осигурени мерки за информиране и публичност в съответствие с приложимите изисквания и указания за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Кандидатът ще осигури устойчивост на постигнатите, в следствие на изпълнението на проекта, резултати, в т.ч. ще запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта за период от поне 6 м. след приключване на дейностите по проекта, както и предназначението на реализираните инвестиции в мерки за КСЗ за срок не по-кратък от 5 г. от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване.

Проектните цели са насочени и допринасят пряко за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на включените в проекта представители на целевите групи, свързани с необходимост от насърчаване на географската мобилност за постигане на по-добро адаптиране към пазара на труда, повишаване качеството на работните места, както и осигуряване на добри и здравословни условия на труд. Планираните в проекта дейности ще доведат до повишаване на заетостта и нейната устойчивост в унисон със стратегията за развитие на предприятието.

Стойността на проекта е 303,256.90 лева, от които 206,214.68 лева европейско и 36,390.84 лева национално финансиране.