Бизнес моделът на Кока-Кола ХБК е в основата на всичко, което правим. Той определя дейностите, с които се ангажираме, отношенията, на които разчитаме и целите, които се стремим да постигнем, за да създадем ползи за всички заинтересовани страни в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Ние създаваме стойност чрез…

Bankia production line
Бутилираща линия в производствен център "Банкя"
  • Непрекъсната оптимизация на производствената ни инфраструктура…

Coca-Cola 750ml
  • Задоволяване на променящите се предпочитания на потребителите и поддържане на устойчив и отговорен бизнес в общностите, в които работим...

  • И чрез ефективна работа, ние се стремим към отговорно производство и рентабилност.

Според проучването за Социално-икономическото въздействие на Системата на Кока-Кола в България през 2015 г., ние, като Система, сме създали 283 млн. евро добавена стойност за българската икономика под формата на заплати и данъци. По този начин ние генерираме 1% от данъчни приходи в страната. Нашата система има 40% пряко въздействие върху заетостта в сектора на напитките в България.

Coca-Cola Ambassadors

Как споделяме ползите:

  • Нашият бизнес има непряко въздействие върху 19 900 работни места в страната и директно въздействие върху 1 800 служители в Системата на Кока-Кола в България.
  • 12 млн. евро от данъци, платени на българското правителство
  • 1 работно място в Системата на Кока-Кола поддържа 8 други работни места в България