„Изграждане на система за колективна защита при работа на височина на покривите на производствен център Банкя, свързана с подобряване на условията на труд в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1963”