ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в търг: „Закупуване на ЛПС и специално работно облекло" по Проект BG05M90P001-1.008-1963-C01 "Добри и безопасни условия на труд „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд