Политиката на Кока-Кола ХБК за правата на човека е изложена по-долу.

Спазването на човешките права е от фундаментално значение за устойчивото развитие на Кока-Кола ХБК и общностите, в които осъществяваме дейността си. Поели сме ангажимент да гарантираме, че в нашата компания отношението към хората е основано на уважение и зачитане на достойнството на всеки един. 


Политиката за спазване на човешките права на Кока-Кола ХБК се ръководи от международните принципи за защита на правата на човека, заложени във Всеобщата декларация за правата на човека, Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в областта на труда, Глобалния договор на ООН и Ръководните принципи на ООН за труда и правата на човека.


Политиката за спазване на човешките права се отнася за Кока-Кола ХБК, предприятията, които тя притежава, предприятията, в които тя притежава мажоритарния дял и обектите, които управлява. Ангажимент на компанията е да поддържа принципите, заложени в тази Политика. Нашите Ръководни принципи за доставчици се отнасят за нашите доставчици и са съобразени с очакванията и ангажиментите, залегнали в настоящата Политика.