Политика за подаване на сигнали

 1. Нашият ангажимент

 Кока-Кола ХБК АГ (заедно с всичките му дъщерни дружества, „Дружеството“) е ангажирано с това да извършва своя бизнес честно и почтено. Очакваме всички служители (включително служители на граждански договор и временно наети), както и консултанти и посредници, действащи от името на Дружеството, да поддържат високи стандарти и да подкрепят ценностите и поведението, посочени в нашия Кодекс за бизнес поведение. 

 1. Цел

 Целта на тази политика е да:

 • насърчи докладването, както се изисква от Кодекса за бизнес поведение, на всякакви предполагаеми измами или корупционни дейности или на някакъв друг вид неуместно поведение, включително потенциални нарушения на нашия Кодекс за бизнес поведение (практики, подлежащи на докладване);
 • даде насоки относно начина на докладване на опасения;
 • потвърди, че конфиденциалността ще се поддържа и че реалните опасения, докладвани честно, могат да бъдат докладвани без страх от наказания, дори ако се окаже, че са грешни. 
 1. Обхват

Политиката се прилага към Дружеството и неговите подизпълнители и обхваща всички служители (включително служители на граждански договор и временно наети), както и консултанти и посредници, действащи от името на Дружеството. 

 1. Определение на лице, подаващо сигнал

Лицето, подаващо сигнал, се определя като служител, консултант или посредник на Дружеството, който желае да докладва практика, за която смята, че е в нарушение на нашия Кодекс за бизнес поведение, или че е в нарушение на някое приложимо законодателство, и който има нужда да се ползва от закрилата от наказание за докладваното. Лицето, подаващо сигнала, може да избере да остане или да не остане анонимно, но Дружеството насърчава лицето да докладва, използвайки името си и ползвайки се от правилата за конфиденциалност. 

 1. Какво се докладва

Всякакво подозрение за измама, корупционна дейност, неуместно поведение, което може да се докладва според нашия Кодекс за бизнес поведение, или незаконна дейност, свързана с Дружеството или негови служители по някакъв начин, трябва да се докладва. Всеки, който докладва за някакво опасение, трябва да е убеден, че предоставената информация е точна. Предумишленото повдигане на фалшиви обвинения само по себе си представлява нарушение на Кодекса за бизнес поведение. 

 1. Как да се докладват случаи

Докладите за потенциални нарушения на Кодекса за бизнес поведение могат да бъдат подавани чрез независима линия за подаване на сигнали (онлайн на www.coca-colahellenic.ethicspoint.com и/или по телефон). Тази услуга е достъпна на всички езици на териториите, в които Дружеството развива дейността си.

Физическите лица също имат възможност да докладват опасения директно на своите местни Служители по отговорни за прилагането на Кодекса, Изпълнителни директори, Функционални ръководители, Държавни или регионални правни директори, Главния служител по съответствие на Групата, Корпоративния директор вътрешен одит, Мениджъра на Групата за Кодекса за бизнес поведение или Главния юрист на Групата.

Мениджърът на Групата за Кодекса за бизнес поведение е отговорен за поддържането на архив на докладите за потенциални нарушения, както и на действията, предприети чрез системата за управление на тези случаи. Корпоративният директор вътрешен одит е отговорен за отчитането пред Комитета по одит и риск на всяко тримесечие относно броя, естеството и статуса на получените оплаквания. 

 1. Конфиденциалност

Дружеството ще предприеме всяка разумна предпазна мярка, за да запази конфиденциална самоличността на всяко лице, докладващо опасение, с оглед извършването на обстойно и справедливо разследване и спазване на приложимото законодателство. 

 1. Процедури за разследване

Всички доклади за потенциални нарушения на Кодекса за бизнес поведение (включително тези отнасящи се за измами) ще бъдат разглеждани не по-късно от 3 работни дни след получаването им.

Оплакванията ще се разглеждат незабавно, цялостно и уместно в съответствие с одобрените насоки за разследване на Дружеството. Отсъждането по направените констатации ще се извършва от съответната дисциплинарна комисия и ще бъдат предприети уместни действия, както се изисква. 

 1. Закрила

Дружеството е ангажирано с това да осигури, че дадено физическо лице не е ощетено, по какъвто и да било начин, поради основателно представяне на опасения относно предполагаемо поведение, подлежащо на докладване. В частност такова лице няма да бъде ощетено чрез отстраняване, понижаване, лишаване от бонуси, заплахи, тормоз, дискриминация или предубеденост. Ако има опасения относно безопасността на лицето, подаващо сигнал, той или тя може да помоли за отпуск или временна промяна на работно място, а една такава молба ще получи необходимото разглеждане. Неизпълнение на този раздел от някой служител, консултант или изпълнител, ще се счита за нарушение на Кодекса за бизнес поведение и ще се разглежда като такова.

Ако дадено физическо лице, докладвало опасение, усеща, че срещу него са предприети някакви наказания в резултат от действията му, лицето ще може да обжалва чрез който и да е от служителите, посочени в приложението. 

 1. Обратна връзка

Където е уместно, и самоличността на лицето, докладващо опасение е известна, той/тя ще получи обратна връзка относно развитието на разследването. Тъй като Дружеството се стреми да поддържа конфиденциалност във всички разследвания, може да не е възможно да информира, лицето, докладвало опасението, относно окончателния резултат от разследването. 

 1. Наказания за нарушаване на тази политика

Ако някой служител (включително служители на граждански договор и временно наети), консултант или посредник на Дружеството наруши тази политика, това ще се счита за нарушение на Кодекса за бизнес поведение и ще бъдат предприети съответните действия. 

 1. Прозрачност на процеса

Информация относно процедурите на Дружеството за управление на опасения на лица, подаващи сигнали, е достъпна във Интранет страницата на Дружеството и има препратки в Кодекса за бизнес поведение на Дружеството. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оторизираните служители на ниво Група, пред които физическите лица могат да разкриват своите опасения във връзка с нарушения или опасения относно тази политика са: 

 • Уилям Дъглас (Председател на Комисията по одит и риск)
 • Ян Густавсон (Главен юрист)
 • Спирос Мело (Зам.-главен юрист и Главен служител по съответствие)