Стратегически приоритети

За да постигнем нашата визия, ние се фокусираме върху нашите стратегически приоритети .

Bankia forest - My Green City

Доверие на обществото

Градим доверие в обществото

Ние вярваме, че нашият бизнес може да бъде толкова жизнен и здрав, колкото и общностите, в които работим. В дългосрочен план, жизнените и устойчиви предприятия изискват процъфтяващи общности.

Доверието е в основата на нашите взаимоотношения с акционери, клиенти, потребители, служители, институции и бизнес партньори. Ние изграждаме доверие чрез отговорно, устойчиво управление на нашия бизнес.

My tree - My green city

Повече от десетилетие работим, за да внедрим корпоративната социална отговорност и устойчивостта във всички бизнес процеси и решения. Ние идентифицирахме екологичните и социални въпроси, които са най-важни за нашия бизнес, проведохме консултации с ключови заинтересовани страни и разработихме амбициозни стратегии и ангажименти, за да създадем стойност за всички заинтересовани страни и да сведем до минимум отрицателните последици. Също така сме си поставили амбициозни дългосрочни цели и техни измерители, за да следим за изпълняването на тези наши ангажименти.

Coca-Cola outlet visit

Приложимост за потребителя

Предлагаме на нашите потребители правилните продукти за всички поводи

За Кока-Кола ХБК, значимостта за потребителите означава, да се задоволят растящите очаквания на потребителите, като се предлагат правилните продукти, в правилните опаковки, чрез правилните канали за правилния случай. Тези продукти трябва да бъдат охладени, когато това е уместно, за да предадат желаната свежест за всички потребители.

Coca-Cola at marketplace

Предпочитание на клиента

Предоставяне на продуктите и услугите, които нашите клиенти очакват

Изграждането на успешни взаимоотношения с нашите клиенти е от основно значение за нашия успех. Работим усилено, за да гарантираме, че нашите хора непрекъснато се фокусират върху нуждите и удовлетвореността на клиентите. Целта ни е да надхвърлим очакванията по отношение на доставката и изпълнението, за да бъдем най-добрият доставчик и да работим като партньори за създаване на стойност, за постигането на най-добрите отношения.

Coca-Cola Cases

Управление на разходите

Фокус върху намаляване на разходите

През 2016 г. разходите за суровини са стабилни, в сравнение с 2015 г., а валутните движения в някои държави продължават да оказват неблагоприятно въздействие върху рентабилността ни. Въпреки това, фокусът ни върху контрола на разходите продължи и това спомогна, за да се гарантира, че увеличението на приходите, дължащо се на подобренията на цените и продуктовия микс, ни донесе полза. Нашият сравним оперативен марж се увеличи от 7,5% за 2015 г. на 8,3% за 2016 г.

 

В допълнение към управлението на структурата на разходите на бизнеса, ние продължихме да подобряваме способността си да използваме природните ресурси ефективно. Приехме допълнителни стъпки, за да гарантираме, че постигаме дългосрочните си цели за намаляване на потреблението на вода и енергия и ще допринесем за постигането на глобалните цели по отношение на климата и чистата вода. През 2016 г. инвестирахме 10,7 милиона евро в инициативи за намаляване на използването на вода и енергия. Тези инвестиции ще бъдат компенсирани чрез по-ниски разходи за енергия и вода до 2019 г.