Запознайте се с политиката ни за защита на личните данни по отношение на кадидатите за работа.

В процеса по кандидатстване, за да се присъедините към компания от системата на  Кока-Кола Хеленик в България (ККХБК)  - „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, ще поискаме да ни предоставите определени Ваши лични данни. Настоящата политика определя начините, по които ще обработваме тези данни и ще съблюдаваме различните законови изисквания, които са приложими по отношение на ККХБК, с оглед на това да гарантираме боравене с личните Ви данни по подходящ начин.

Кои сме ние?

Личните Ви данни се обработват от дружеството на ККХБК, в което кандидатствате, като съответното дружество ще бъде администратор на тези лични данни. Можем да предаваме данните Ви на други дружества, които са част от групата на ККХБК  за целите на подбора Ви и при евентуално наемане на работа, като част от трудовото Ви правоотношение. В случаите, в които това е разумно обосновано, можем да разкрием тези данни на трети лица, във връзка с правоприлагане или разследване от регулаторен орган, както и с цел извършване на проверки преди наемането на работа (до степента, позволена от закона).

Какви лични данни можем да събираме за Вас и защо?

Като част от процеса по набиране на персонал можем да събираме:

Можем също така да Ви поканим да попълните определени тестове или да вземете участие в определени дейности по оценяване, като ще запазим резултатите от тях.

Не извършваме никакви проучвания на кандидатите, освен проверките, свързани с установяване на правоспособността на кандидата да заема длъжността. Избираме одобрените кандидати, като използваме немеханизиран процес на подбор, при който взимаме предвид съответния опит и умения за длъжността.

В случай че бъдете наети на работа в дружество на ККХБК, ще съберем и други Ваши лични данни. Моля, за подробности, да се запознаете с нашето Известие за защита на данните на служителите. Ще имаме нужда от:

На какво правно основание използваме личните Ви данни?

Обработваме личните Ви данни, за да оценим кандидатурата Ви преди да сключим трудов договор с Вас, както и съгласно законодателството, приложимо по отношение на ККХБК (например във връзка с равните възможности за наемане на персонал). В случай че не можете да ни предоставите изискваната информация, не можем да оценим годността Ви да заемате позицията, за която кандидатствате или да комуникираме с Вас.

В случай че изискваме от Вас допълнителни лични данни, ще Ви информираме дали това е свързано с изпълнението на договора Ви или вследствие на законово задължение.   В случай че не ни предоставите тези данни ще  Ви уведомим какви ще бъдат последствията,  както и относно рисковете, свързани с използването на личните Ви данни от наша страна.

 Кога изпращаме личните Ви данни в чужбина?

Принципно пазим данните Ви в държавата, в която кандидатствате за определена длъжност. Понякога, обаче, е необходимо да предоставим данните относно кандидатурата Ви на други дружества от групата на ККХБК, които се намират извън Европейското икономическо пространство, с оглед на подбора Ви. В такива случаи, ще гарантираме осигуряването на необходимото ниво на защита на личните данни (и използването на одобрените от Европейския съюз „Примерни клаузи“, където е уместно, за да предоставим тези гаранции). Моля, свържете се със служителя, отговарящ за защитата на личните данни, в случай че искате да видите копие от гаранциите, които прилагаме във връзка с износа на личните Ви данни.

За какъв период от време съхраняваме личните Ви данни?

Съхраняваме записите на данните Ви за период, не по-дълъг от необходимия за целта, за която сме ги получили и за други допустими свързани цели. Ще Ви попитаме дали бихте желали да съхраняваме данните Ви за целите на по-нататъшни възможности за работа, в случай че кандидатурата Ви е неуспешна.

Какви са правата Ви по отношение на личните данни, които събираме?

В случай че местоположението Ви е в ЕС или в случай че обработваме личните Ви данни в ЕС, имате определени права във връзка с данните, които събираме за Вас:

Лице за контакт, към което да отправяте въпросите си

ККХБК  има назначен служител, отговарящ за защитата на личните данни, с когото трябва да се свържете, в случай че имате въпроси относно тълкуването на настоящото известие. Данните за контакт са посочени по-долу: